Odela (Poème)

A 5è 15 dimaten, jou an kòmanse pa bò isit. Tandiske, lòt bò se lannuit.

Ant revèy e somèy, yon sèk boukle. Gen yon lwa fizik ki di, tousa ki monte, ap desann, e visvèsa…